green00_next.gifgreen00_next.gifgreen00_next.gif    บทคัดย่อผลงานวิจัย   green00_back.gifgreen00_back.gifgreen00_back.gif

        dia_gray.gif     จตคติกระบวนการเรียนการสอนแบบ portfolio ของนักเรียน นักศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ   simple_hot07.gif
  
      dia_gray.gif     การศึกษาระดับจิตพิสัยของนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอก่อนการใช้จิตพิสัยสอดแทรกในกระบวน
                 การเรียนการสอนปีการศึกษา 2541
  
      dia_gray.gif     การศึกษาระดับจิตพิสัยของนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอหลังการใช้จิตพิสัยสอดแทรกในกระบวน
                 การเรียนการสอนปีการศึกษา 2541
  
      dia_gray.gif     การศึกษาระดับจิตพิสัยของนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอหลังการใช้จิตพิสัยสอดแทรกในกระบวน
                 การเรียนการสอนปีการศึกษา 2542
  
      dia_gray.gif     การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน   
                
The Development of Internal Quality Assurance System for Private Vocational Schools.    simple_new_green.gif
 
        dia_gray.gif     รูปแบบการพัฒนาครู ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางด้านอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้
                 
แบบโรงเรียนในโรงงาน    
simple_new_green.gif
 
        dia_gray.gif    การพัฒนาความรับผิดชอบในการเข้าเรียนคาบแรกของนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ    simple_new_green.gif