blue00_next.gifblue00_next.gifblue00_next.gif  
  บทคัดย่อผลงานวิจัย   blue00_back.gifblue00_back.gifblue00_back.gif

         dia_brown.gif     แนวโน้มการจัดการศึกษา ด้านอาชีวศึกษาเอกชนในอนาคต  simple_cool01_orange.gif
         dia_brown.gif     ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2545  โรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ
         dia_brown.gif     องค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอน  แบบความร่วมมือโรงเรียน-โรงงาน (โรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ)
         dia_brown.gif     ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนด้วยการใช้เทคนิค  การประกันคุณภาพการศึกษา  ในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
                 คณะกรรมการการศึกษาเอกชนเขตการศึกษา 12
 
        dia_brown.gif     ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และความผูกพันองค์การของบุคลากรโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ
 
        dia_brown.gif     การศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษา  สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดระยอง
         dia_brown.gif     ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรความร่วมมือโรงเรียน-โรงงานระยะที่ 1 (พ.ศ.2538-พ.ศ.2541)
                 โรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ
         dia_brown.gif     ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรความร่วมมือโรงเรียน-โรงงานระยะที่ 2 (พ.ศ.2542-พ.ศ.2546)
                 โรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ
         dia_brown.gif     ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2546
         dia_brown.gif   
  ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2547 simple_new_red.gif
         dia_brown.gif   
  การประเมินตนเองในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ  ประจำปีการศึกษา 2547  simple_new_red.gif
         dia_brown.gif   
 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ  ประจำปีการศึกษา 2547  simple_new_red.gif
         dia_brown.gif   
 การพัฒนาคุณภาพครู  simple_new_red.gif  
         dia_brown.gif   
 แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศของผู้นำ ในการนำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ ในสถาบัน
                
อุดมศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 simple_new_red.gif  
         dia_brown.gif    
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของอาจารย์โรงเรียนเอกชนที่มีต่อหลักสูตรสถานศึกษากับผลการพัฒนาหลักสูตร
                
สถานศึกษาโรงเรียนเอกชนระยอง   
simple_new_red.gif