รูปแบบการพัฒนาครู ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางด้านอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบโรงเรียนในโรงงาน

bar04_solid1x1_white.gif

ปีที่ทำวิจัย      :      มีนาคม  2546  - ธันวาคม 2547
การเผยแพร่    :       

                 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อหารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางด้านอาชีวศึกษา เป็นการศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบโรงเรียนในโรงงาน:โรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ จังหวัดระยอง   ผู้วิจัยได้ออกแบบการดำเนินการวิจัย  เป็น 4  ขั้นตอน คือ 1)หาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทำงานในสถานประกอบการ ด้วยระเบียบวิธีการ Path Analysis  2) หาแนวทางในการพัฒนาครูให้เพิ่มกระบวนการจัดการเรียนรู้ทางอาชีวศึกษา ด้วยระเบียบวิธีการ Focus Group   3) ตรวจสอบรูปแบบ ในการส่งครูไปรับการพัฒนา ตรวจสอบความเป็นไปได้ ด้วยระเบียบวิธีการ Observe  และการประเมินผลการพัฒนา  เพื่อตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้น ด้วยระเบียบวิธีการ Indepth Interview  4) ยืนยันรูปแบบ พัฒนาและยืนยันในการนำไปใช้ด้วยระเบียบวิธีการ Focus Group

                 ผลการศึกษาสรุปได้ว่า   รูปแบบการพัฒนาครูให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางด้านอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น สามารถจำแนกตามแหล่งการเรียนรู้ ได้ 2 กลุ่ม คือ 1) แหล่งเรียนรู้ในสถานประกอบการ ได้แก่หน่วยต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้วย  รูปแบบต่าง ๆ 6 รูปแบบ คือส่งครูเข้ารับการอบรมร่วมกับพนักงาน ในหลักสูตรฝึกอบรมของโรงงาน  ส่งครูทัศนศึกษาในโรงงาน อย่างต่อเนื่อง ตามหน่วยงานต่างๆ ที่มีลักษณะงาน สอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน   ให้พนักงานมาสาธิตการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในโรงงาน ให้ครูได้เรียนรู้ อยู่เสมอ   ให้พนักงานรับผิดชอบมาสอนในโรงเรียน เป็นเรื่อง ๆ หรือเป็นรายวิชา  ส่งครูเข้าฝึกปฏิบัติงาน ในหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงงาน ตามลักษณะรายวิชาที่รับผิดชอบ ในระหว่างปิดภาคเรียน   ขออนุญาตให้ครูเข้าไปใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ในโรงงาน เพื่อศึกษาเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ศึกษาพัฒนาหาองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาการทำโครงการ โครงงาน หรือเพื่อการวิจัยและพัฒนางาน         2) แหล่งเรียนรู้นอกสถานประกอบการ ได้แก่ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานฝึกอบรมต่าง ๆ  ประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ จัดการฝึกอบรมภายในโรงเรียนโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็นวิทยากร    และ ส่งครูไปฝึกอบรมภายนอก ตามสถาบันการศึกษา หรือหน่วยฝึกอบรมต่าง ๆ ซึ่งจะมีกำหนดการฝึกอบรมไว้ตลอดปี หรือส่งไปฝึกในหัวข้อที่โรงเรียนกำหนด

     

 

Free Web Hosting