การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน

The Development of Internal Quality Assurance System for Private Vocational Schools.

bar04_solid1x1_white.gif

ปีที่ทำวิจัย      :      พ.ศ. 2547
การเผยแพร่    :    1.  นำเสนอในการประชุม  International Research Conference on Vocational Education and Training.  วันที่ 13-14 สิงหาคม 2547 ณ  ศูนย์การประชุมอิมแพค  
                                    กรุงเทพ.  จัดโดย  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  และ   UNESCO
                              2.  
นำเสนอในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  สมาคมอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

                 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  โดยได้ดำเนินการวิจัยเป็น 3  ขั้นตอน ซึ่งได้แก่  1) ขั้นการศึกษาวิเคราะห์ระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จากเอกสาร และศึกษาจากการสัมภาษณ์และสังเกตในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  จำนวน 6 แห่ง     2) ขั้นร่างระบบต้นแบบ ด้วยวิธีการเดลฟาย จากผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพจำนวน 18 คน   3) ขั้นศึกษาความเป็นไปได้ และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในต้นแบบของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม จากผู้ปฏิบัติการจำนวน 8 คน

                 ผลการศึกษาพบว่าระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประกอบด้วย 3 ระบบย่อยคือ ระบบการบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการคุณภาพ และระบบ ปฏิบัติการคุณภาพ โดยระบบการบริหาร และระบบการจัดการ เป็นระบบสนับสนุนระบบปฏิบัติการ ซึ่งเป็นระบบที่เป็นภารกิจหลักของการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ระบบปฏิบัติการคุณภาพประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือองค์ประกอบด้านบริบทและปัจจัยนำเข้า องค์ประกอบด้านกระบวนการ  และองค์ประกอบด้านผลผลิต ผลลัพธ์  1) องค์ประกอบด้านบริบทและปัจจัยเข้า มี 6 ประเด็นได้แก่ ปรัชญาและการวางแผน  โครงสร้างการบริหาร   งบประมาณและการจัดบุคลากร    หลักสูตร  อาจารย์   และนักเรียน   2) องค์ประกอบด้านกระบวนการ มี 5 ประเด็น ได้แก่  การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  การพัฒนานักเรียน  การพัฒนาการเรียนการสอน  ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก  และ 3) องค์ประกอบด้านผลผลิต ผลลัพธ์  มี 2 ประเด็น ได้แก่ ผลผลิตของโรงเรียน และความมีชื่อเสียงของโรงเรียน

     

 

Free Web Hosting