บทคัดย่อผลงานวิจัย   

         dia_skyblue.gif     อาจารย์ที่ปรึกษากับการเลิกเสพยาบ้าของนักเรียน  กรณีศึกษาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  simple_cool01_black.gif
         dia_skyblue.gif     อาจารย์ที่ปรึกษากับการเลิกพฤติกรรมแข่งรถจักรยานยนต์ในที่สาธารณะ  กรณีศึกษาสถาบันอาชัวศึกษา
 
        dia_skyblue.gif     พฤติกรรมและแนวทางแก้ไขปัญหาวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนการจับกุมจนเกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
                 
Behavioral and the solving for teenage’s problem : motorcycle that violate the arrested in the cause of
                
 harmful themselves and others.  simple_new_blue.gif