circle03_orange.gif   ชื่อผู้วิจัย  :

ดร.วิเชียร  พันธ์เครือบุตร

  circle03_orange.gif   หน่วยงาน  :

โรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ

  circle03_orange.gif   E-Mail  :

Vichian_p@hotmail.com

  circle03_orange.gif   Homepage  :

www.educationresearch.co.nr

  circle03_orange.gif   วันเดือนปีเกิด  :

19  มิถุนายน  2500

  circle03_orange.gif   การศึกษา  :

 กศ.บ. (เคมี)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 กศ.ม. (บริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยบูรพา
 กศ.ด. (บริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยบูรพา

  circle03_orange.gif   ประสบการณ์
       ทำงาน :

2537-2538       ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
2538-ปัจจุบัน   รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ

  circle03_orange.gif   เกียรติประวัติ  :

           รางวัลหรือเกียรติบัตร               ปี พ.ศ.ที่ได้รับ    หน่วยงาน
1) รางวัลชมเชยครูผู้ปฏิบัติงานมี                 2540           ครุสภา
     ผลงานดี สร้างประโยชน์ในด้าน
     การศึกษา ประเภทผู้สอนระดับ
     อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2540
2) "เข็มคุรุสดุดี" ในฐานะครูผู้ประพฤติ         2539           คุรุสภา
     ปฏิบัติตนมีจรรยามารยาทดีเด่น ตาม
     ระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู
3) เกียรติบัตรผู้มีความคิดริเริ่ม ในการ         2536           คุรุสภา
     ผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน
     ประจำปี2535
4) เกียรติบัตรครูดีเด่น ประจำปี                 2536      วิทยาลัยเทคนิค
     พ.ศ. 2535                                                                 ระยอง  
5) เกียรติบัตรผู้สร้างชื่อเสียงให้กับ            2536     กรมอาชีวศึกษา
     กรมอาชีวศึกษา                                   2537
6) เกียรติบัตรผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ       2541            คุรุสภา
     คุรุสภาอำเภอที่ปฏิบัติงานบังเกิด          2546
     ผลดีแก่สมาชิก
7) เกียรติบัตรอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น         2535     สำนักงานคณะ
     ในการประกวดสถานศึษาดีเด่นด้าน     2536    กรรมการส่งเสริม
     การบำเพ็ญประโยชน์และอาสาพัฒนา             และประสานงาน
     ของเยาวชน                                                     เยาวชนแห่งชาติ
8) เกียรติบัตรอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น        2535         ชุมนุมวิทยา-
     การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์       2536      ศาสตร์/สมาคม
     อาชีวศึกษา เอสโซ  ในงานสัปดาห์      2537     วิทยาศาสตร์แห่ง
     วิทยาศาสตร์แห่งชาติ                                          ประเทศไทย
9) เกียรติบัตรอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น        2536           กระทรวง
     การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์       2537        ศึกษาธิการ
     อาชีวศึกษา เอสโซ  ในงานศิลป           2538
     หัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
     ภาคตะวันออก  
10) เกียรติบัตรอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น       2537     กรมอาชีวศึกษา
     การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
     อาชีวศึกษา องค์การช่างเทคนิคใน
     อนาคตแห่งประเทศไทย
     กลุ่มภาคตะวันออก  
11) เกียรติบัตรอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น       2536          กระทรวง
     การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์        2537        ศึกษาธิการ
     สิ่งแวดล้อม  

  circle03_orange.gif   ผลงานวิจัย
      ที่สำคัญ  :

  พ.ศ.                         ชื่อเรื่อง                        หน่วยงานที่เผยแพร่
 2546           
องค์ประกอบในการจัด                          สมศ.
                  การเรียนการสอน  แบบ
                ความร่วมมือโรงเรียน-โรงงาน
                   (โรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ)

 2547      
การพัฒนาระบบการประกัน    1.สำนักงานคณะกรรมการ
               คุณภาพภายในของโรงเรียน        อาชีวศึกษา และ
                      อาชีวศึกษาเอกชน              UNESCO
                                                             2. สมาคมอาชีวศึกษา
                                                                 เอกชนแห่งประเทศไทย

 2548     
พฤติกรรมและแนวทางแก้ไข           สำนักงานเลขาธิการ
          ปัญหาวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์           สภาการศึกษา
           ฝ่าฝืนการจับกุมจนเกิดอันตราย
                    ต่อตนเองและผู้อื่น