นวัตกรรม
educationresearch


 

                    นวัตกรรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จัก รู้ว่าหมายถึงอะไร รู้ว่ามีความสำคัญอย่างไร แต่สิ่งที่สำคัญคือ ไม่รู้ว่าจะทำ หรือจะสร้าง นวัตกรรมได้อย่างไร

                นวัตกรรม  คือสิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ ที่มีประโยชน์ ต่อเศรษฐกิจและสังคม  นั่นคืออะไรก็ตามที่คิดขึ้นมา แล้วนำมันมาใช้ประโยชน์ได้ นั่นคือ นวัตกรรม

                อย่างไรก็ตาม ความคิดใหม่ หรืองานวิจัย ยังไม่ใช่นวัตกรรม แต่สิ่งเหล่านี้นำไปสู่นวัตกรรมได้ แม้ว่า จะมีผลิตผล จำนวนมากที่เกิดจากงานวิจัย แต่มีงานวิจัยเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่นำไปสู่ การสร้างผลิตผลได้ และที่สำคัญผลิตผลที่ได้และมีน้อยเหล่านี้ นำไปสู่สิ่งที่เป็นนวัตกรรมที่เราสนใจแล้ว ยิ่งมีน้อยมาก หากจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือ ลูกบอลเป็นของกลม แต่ของกลมทุกอย่างไม่ได้เป็นลูกบอล

                นวัตกรรม เป็น การเชื่อมโยงความรู้ ที่เชื่อมโยงไปสู่ เรื่อง การจัดการ การเงิน การบริหาร เป็นขบวนการ ของการใช้ความรู้ ไม่ใช่การสร้างความรู้   นวัตกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นของใหม่ที่สุดในโลก  เพราะไม่มีสิ่งใหม่อะไรเกิดขึ้นในโลก ทุกสิ่งมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติ อยู่ที่ว่าเราจะหยิบมาใช้มันอย่างไร หยิบมันมาแล้ว จัดลำดับมันใหม่ และทำให้มันมีเอกลักษณ์เป็นของเรา(อย่างมีคุณธรรม)

                การนำเอาสิ่งที่มีอยู่แล้ว สองสิ่งที่มีนัยต่างกัน หรือตรงข้ามกัน มาหลอมรวมให้เป็นเรื่องเดียวกันได้ เป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่ใช้จุดเด่นของแต่ละเรื่องมาการประสานร่วมกัน เกิดเป็นรูปแบบของธุรกิจ (business model) ใหม่ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า สิ่งที่ได้นั้นคือนวัตกรรม  ยิ่งใช้เงินน้อยๆ หรือไม่ใช้เลย ให้ได้สิ่งที่มีมูลค่าสูง โดยใช้ช่วงเวลาที่เหมาะสม ในจุดที่สำคัญ ให้เกิดผลกระทบ (impact) แรงๆ จึงถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ

                นวัตกรรม ต้องมีมุมมองใหม่ในสามมิติประกอบกันคือ มิติเทคโนโลยี มิติสังคม(หรือรูปแบบการใช้ชีวิต) และมิติธุรกิจ การมองเพียงมิติเดียวหรือสองมิติ จะเกิดไม่นวัตกรรมที่น่าสนใจ

                สิ่งประดิษฐ์ ที่เราสร้างขึ้นในปัจจุบัน เรามักจะสร้างสิ่งที่ตรงข้ามกับแนวคิดดังกล่าว เช่น สร้างเครื่องคั้นกะทิราคาหลายหมื่นบาทในขณะที่ขายน้ำกะทิกิโลกรัมละไม่กี่บาท นั่นคือเป็นการมองเพียงมิติเทคโน โลยีเท่านั้น
 
Free Web Hosting