Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check
 
 
 การเปลี่ยนแปลง
educationresearch


 

                    เราบอกกับใครต่อใครว่า เราต้องการการเปลี่ยนแปลง แต่ในชีวิตจริง ใครบ้างล่ะที่กล้าจะเปลี่ยนแปลง มีน้อยมาก เพราะในการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง จะเกิดความเจ็บปวดทุกครั้ง และหากมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเร็วเกินไป การปรับตัวก็จะยิ่งลำบากมาก จนบางครั้งคนที่เปลี่ยนแปลงก็อาจอยู่ไม่ได้

                    อย่างไรก็ตามถึงจะกล้า หรือไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ทุกสิ่งก็ต้องเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เราขาดคือ ความกล้าที่จะลงไปทำ หรือความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเอง หรือถูกสถานการณ์บังคับให้เปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร์