ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนด้วยการใช้เทคนิคการประกันคุณภาพการศึกษา  ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 12

bar04_solid1x1_white.gif

ปีที่ทำวิจัย      :    มิถุนายน  พ.ศ. 2546
ทุนการวิจัย    :    ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะกรรมการการวิจัยการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม.  ประจำปี 2544
การเผยแพร่    :    ได้รับการบรรจุในทำเนียบ  ผลงานการวิจัยด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา. สมศ. ประจำปี 2546.

            งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา และเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนด้วยการใช้เทคนิคการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน    
 เขตการศึกษา 12 จำแนกตามสถานภาพ  ประสบการณ์ในการทำงานและประเภทของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูและผู้บริหาร ในโณงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 12  จำนวน  331  คน  เครื่องมือที่ใช้คือ  แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนด้วยการใช้เทคนิคการประกันคุณภาพการศึกษา   เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ     สถิติที่ใช้  ได้แก่  ค่าคะแนนเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบน  มาตราฐาน การทดสอบค่าที(t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี่ยว(one-way ANOVA)
            ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
            1.  ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนด้วยการใช้เทคนิคการประกันคุณภาพการศึกษา   ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   เขตการศึกษา  12    โดยรวมอยู่ในระดับมาก     เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน
            2.  ระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนด้วยการใช้เทคนิคการประกันคุณภาพการศึกษา  ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   เขตการศึกษา 12   จำแนกตามสถานภาพ   ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า  ระดับประสิทธิผลการบริหารงานไม่แตกต่างกันทั้งโดยรวมและรายด้าน
            3.  ระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนด้วยการใช้เทคนิคการประกันคุณภาพการศึกษา   ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   เขตการศึกษา  12     จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า  ระดับประสิทธิผลการบริหารงานไม่แตกต่างกันทั้งโดยรวม และรายด้าน
            4.  ระดับประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนด้วยการใช้เทคนิคการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน    เขตการศึกษา  12        จำแนกตามประเภทของโรงเรียน  พบว่า  โรงเรียนทุกประเภทมีระดับประสิทธิผลการบริหารงานแตกต่างกันทั้งโดยรวม และรายด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05