การพัฒนาคุณภาพครู

bar04_solid1x1_white.gif

ปีที่ทำวิจัย       :     มีนาคม  พ.ศ. 2548
การเผยแพร่    :     ตีพิมพ์ในหนังสือการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา    รวมบทความวิจัยทางด้านอาชีวศึกษา   หน้า 172-202

               การวิจัยครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับการพัฒนาคุณภาพครูของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ  ปีการศึกษา 2547  ทั้งโดยรวมและรายด้าน  จำแนกตามการมีวุฒิครู 
กลุ่มตัวอย่าง
  ได้แก่  ครูที่ทำการสอนในปีการศึกษา 2547 จำนวน 65 คน  เครื่องมือที่ใช้ คือ  แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ   สถิติที่ใช้ได้แก่  ค่าคะแนนเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA)

            ผลการศึกษาพบว่า

            1.  คุณภาพครูตามภารกิจในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม  มีการพัฒนาคุณภาพอยู่ในระดับดี

            2.  คุณภาพครูในภารกิจการจัดการเรียนรู้ในภาพรวม  มีการพัฒนาคุณภาพอยู่ในระดับดี

            3.  คุณภาพครูในภารกิจการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในภาพรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับดี

            4.  คุณภาพครูในภารกิจการปฏิบัติงานวิชาการในภาพรวม  มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง

            5.  คุณภาพครูในภารกิจ การสร้างความสัมพันธ์ร่วมมือชุมชนในภาพรวม     มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  และ

            6.  คุณภาพครูในภารกิจการพัฒนาตนเอง  พัฒนาวิชาชีพในภาพรวม  มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง

 

Free Web Hosting