การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ  ประจำปีการศึกษา 2547

bar04_solid1x1_white.gif

ปีที่ทำวิจัย       :     มีนาคม  พ.ศ. 2548
การเผยแพร่    :     ตีพิมพ์ในหนังสือการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา    รวมบทความวิจัยทางด้านอาชีวศึกษา   หน้า 117-171

               การวิจัยครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  ประเมินสภาพความพร้อมในรายวิชาที่เรียน  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครู  และเปรียบเทียบระดับสภาพความพร้อมในรายวิชาที่เรียน และผลการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ  จำแนกตามระดับชั้น  ตามการเตรียมตัวของนักเรียน  การขาดเรียน  และการทำแบบฝึกหัด/รายงานของนักเรียน  กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอทุกแผนกวิชา จำนวน 729 คน  เครื่องมือที่ใช้คือ  แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  สถิติที่ใช้ได้แก่  ค่าคะแนนเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที (t-test)  และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย

            ผลการศึกษาพบว่า

            1.  นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการมาเรียน  ไม่มีการอ่านหนังสือมาก่อนเรียน  ส่วนใหญ่มีการขาดเรียน  แต่ขาดน้อยกว่า 4 ครั้ง/ภาคการเรียน/รายวิชา  มีการช่วยกันทำแบบฝึกหัดและรายงาน

            2.  สภาพความพร้อม ในรายวิชาที่เรียน อยู่ในระดับสูง  โดยมีความพร้อม ในเรื่องหนังสือตำรา  การวัดผล  วัสดุ  อุปกรณ์  และความรู้ที่ได้รับจากการเรียน

            3.  ผลการจัดการเรียนการสอนของครูทั้งในภาครวม ในรายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านการ     เตียมการสอน  วิธีการสอน  สื่อการสอน  การวัดผล  คุณธรรม  มีระดับผลการจัดอยู่ในระดับสูง

            4.  การเปรียนเทียบสภาพความพร้อม ในรายวิชาที่สอน  ทั้งในการจำแนกตามระดับชั้น  การเตรียมตัวเรียนของนักเรียน  การขาดเรียนของนักเรียน  การทำแบบฝึกหัด/รายงานของนักเรียน  พบว่า  ส่วนใหญ่มีผลการประเมินไม่แตกต่างกัน

            5.  การเปรียนเทียบผลการจัดการเรียนการสอน  ทั้งในการจำแนกตามระดับชั้น  การเตรียมตัวเรียนของนักเรียน  การขาดเรียนของนักเรียน  การทำแบบฝึกหัด/รายงานของนักเรียน  พบว่า  ส่วนใหญ่มีผลการประเมินไม่แตกต่างกัน

            6.  สภาพความพร้อมในรายวิชาที่เรียน กับผลการจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

Free Web Hosting