ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2547

bar04_solid1x1_white.gif

ปีที่ทำวิจัย       :     มีนาคม  พ.ศ. 2548
การเผยแพร่    :     ตีพิมพ์ในหนังสือการพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา    รวมบทความวิจัยทางด้านอาชีวศึกษา   หน้า 20-71

               การวิจัยครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2547  โดยรวมและรายด้าน  จำแนกตามสถานภาพ  ระดับการศึกษา  สาขาวิชา  และการวางแผนในอนาคต  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครู  และนักเรียนนักศึกษา  โรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ จำนวน 331 คน  เครื่องมือที่ใช้คือ  แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  สถิติที่ใช้ได้แก่  ค่าคะแนนเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA)

            ผลการศึกษาพบว่า

            1.  ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2547  ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง  เมื่อพิจารณาพบว่า  มีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับสูงเกือบทุกด้าน  ยกเว้น ด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับปานกลาง

            2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ในการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2547  จำแนกตามสถานภาพ  พบว่า  ครูและนักเรียนมีความเห็นไม่แตกต่างกัน

            3.  การเปรียนเทียบผลสัมฤทธิ์ ในการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2547  จำแนกตามระดับการศึกษา  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์โดยรวมและรายด้าน  ในด้านการดำเนินการเรียนการสอนและด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นักเรียนปวส. (ปวช.) มีความเห็นแตกต่างกับนักเรียน ปวส.(ม.6) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

            4.  การเปรียนเทียบผลสัมฤทธิ์ ในการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2547  จำแนกตามสาขาวิชา  ผลสัมฤทธิ์โดยรวมพบว่า  สาขาวิชาที่ต่างกันมีระดับผลสัมฤทธิ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่าเกือบทุกด้านมีผลสัมฤทธิ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว้นด้านอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกมีระดับผลสัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกัน

            5.  การเปรียนเทียบผลสัมฤทธิ์ ในการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2547  จำแนกตามการวางแผนในอนาคตของนักเรียน  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์โดยรวมและรายด้าน  นักเรียนที่วางแผนอนาคตที่ต่างกัน  มีความเห็นว่า  ระดับผลสัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกัน

 

Free Web Hosting