-    หมู่บ้านครู
        -    สอบครูดอทคอม
        -    Sanook 100 เว็บการศึกษา
        -    านวิจัย กศน.
        -    Thai-ed.com


 

    

    
             

                 

ผลงานวิจัยที่สำคัญ
ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ


 

        การวิจัยทางการศึกษาในปัจจุบันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปฎิรูปการศึกษา เกิดการแลกเปลี่ยน และรับคำชี้แนะจากผู้รู้ในการทำวิจัย    ผู้วิจัยจึงได้นำผลงานการวิจัยที่จัดทำขึ้นในโอกาสต่างๆมาเผยแพร่ไว้ ณ ที่นี้

  
     

     
      square02_orange.gif  ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการ        สอนของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ        สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการ         ศึกษา 2547    simple_cool01_black.gif
       
square02_orange.gif   การประเมินผลการจัดการเรียน         การสอน โรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ          ประจำปีการศึกษา 2547   
       
 square02_orange.gif   การพัฒนาคุณภาพครู   simple_cool01_orange.gif
        square02_orange.gif   
การพัฒนาระบบการประกัน
 
ั      คุณภาพภายในของโรงเรียนอาชีว
       
ศึกษาเอกชน

      square02_orange.gif   
พฤติกรรมและแนวทางแก้ไข
       
ปัญหาวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต 
       
ฝ่าฝืนการจับกุมจนเกิดอันตรายต่อ
       
ตนเองและผู้อื่น

          .....  

     square03_green.gif    Edu Talk -> " พรานปืนล่องไพร " :  26-10-2549
     square03_green.gif    Edu Talk -> " ถ้ำมอง " :  26-10-2549
     square03_green.gif    The Trip -> " ปราสาทไฮเดนเบอร์ก " :  27-10-2549
     square03_green.gif    The Trip -> " ลูเซินท์ " :  27-10-2549
     square03_green.gif    My View -> " การเปลี่ยนแปลง " :  27-10-2549
     square03_green.gif    My View -> " นวัตกรรม " :  27-10-2549 


since  18  May  2004
Free Domain Name -
www.YOU.co.nr

บทความพิเศษ

      square03_gray.gif   2549 :  รูปแบบการเผยแพร่ การแพร่กระจาย เว็บไซต์อนาจาร และการเข้า
                       ถึงเว็บไซต์อนาจารของนักเรียน : กรณีศึกษานักเรียนอาชีวศึกษา
simple_new_red.gif 
     
 square03_gray.gif  
2548 :  พฤติกรรมและแนวทางแก้ไขปัญหาวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนการ
                       
จับกุมจนเกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น  simple_new_blue.gif
      square03_gray.gif   
2548 :   รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางด้านอาชีวศึกษา:
                       
กรณีศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบโรงเรียนในโรงงาน simple_new_green.gif
      square03_gray.gif   
2547 :  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอาชีวศึกษา
                       
 เอกชน memo_1.gif
      square03_gray.gif   
2546 :  องค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอนแบบความร่วมมือโรงเรียน -
                        
โรงงาน (โรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ) check01_orange.gif
      square03_gray.gif   
2544 :   ประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนด้วยการใช้เทคนิคการประกัน
                        
คุณภาพ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนred02_back.gif กระดานแลกเปลี่ยนความรู้การวิจัย

 

Free Web Hosting